Місяць: Червень 2017

Кваліфікаційна категорія звільненого педпрацівника ЗНЗ при відновленні ним педагогічної діяльності – зберігається

– Чи зберігається присвоєна кваліфікаційна категорія звільненого педагогічного працівника загальноосвітнього навчального закладу при відновленні ним педагогічної діяльності?

На запитання спілчан відповідає юридичний відділ ЦК Профспілки.

Статтею 27 Закону України від 13.05.1999р. № 651-XIV «Про загальну середню освіту» встановлено, що атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Питання атестації педагогічних працівників регулюються Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930.

Відповідно до п. 3.17. Типового положення за працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше, ніж через два роки після прийняття їх на роботу».

Якщо, наприклад, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», присвоєна педагогічному працівнику у 2004 році і не втрачена на час звільнення його з роботи у 2006 році, то при відновленні ним у 2012 році педагогічної діяльності кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» зберігається.

Відповідні роз’яснення з цього та інших питань атестації педагогічних працівників надані також Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в листі від 6.03.13 № 2/5-13-576.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Advertisements

Зміна розміру оплати праці при присвоєнні педзвання «учитель-методист»

Відповідно до пункту 3.15 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерство освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.

Атестаційний лист педагогічного працівника підписується у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.

Пунктом 6.1 Типового положення передбачено, що у разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).

Згідно з пунктом 3.11 Типового положення засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

Дата атестації педагогічного працівника з присвоєнням відповідного педагогічного звання фіксується в Атестаційному листі, форма якого затверджена в додатку до цього Типового положення.

Підпунктом «г» пункту 5 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, встановлено, що зміна розмірів ставок заробітної плати й посадових окладів протягом року при присвоєнні звань, що дають право на підвищення ставок і посадових окладів провадиться з дня присвоєння.

Відповідно до підпункту «г» пункту 24 Інструкції № 102 ставки заробітної плати і посадові оклади за звання «Вчитель-методист» підвищуються на 15 відсотків.

Тож наказ про присвоєння вчителеві педагогічного звання «вчитель-методист» видається керівником органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії, а заробітна плата визначається, виходячи з підвищеної ставки заробітної плати з дня прийняття атестаційною комісією рішення про присвоєння цього педагогічного звання.

Згідно з пунктом 34 Інструкції № 102 у випадках, коли працівникам освіти передбачено підвищення ставок і посадових окладів, утворюються нові ставки (посадові оклади).

  

Управління соціально-економічного захисту